Zgłaszanie streszczeń

1. Informacje ogólne

 • Streszczenie musi być przygotowane w języku polskim,
 • Streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych,
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków należy podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym,
 • Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników zjazdu,
 • Aby zgłosić streszczenie, należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Internetu (patrz: Rejestracja),
 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 2 września 2022 roku.
 • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem,
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo, przez niezależnych recenzentów,
 • Ocena przez recenzentów potrwa do 16 września 2022 roku,
 • Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy nastąpi 30 września 2022 roku.

2. Kategorie tematyczne streszczeń

 • Chory trudny
 • Chory kontrowersyjny
 • Chory nietypowy
   

3. Układ streszczenia

 • Streszczenie musi zawierać:
 1. Tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI),
 2. Imiona i nazwiska wszystkich autorów,
 3. Nazwę instytucji oraz miejscowość,
 4. Treść streszczenia, która powinna obejmować krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski (nie więcej niż 4000 znaków ze spacjami i tabelami).
 • Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.

4. Instrukcja dotycząca zgłaszania streszczeń
Za pośrednictwem systemu internetowego:

ZGŁOŚ STRESZCZENIE

 

Copyrights © 2024 Via Medica